عنوان مکان : خانه شمشیربازی گنبد

مالک : اداره ورزش (دولتی)

شماره تماس :

آدرس : انتهای خیابان جامی غربی ، کوی ملانفس