نتایج و عملکرد ورزش گنبد
سال ۱۴۰۰

تیم های ورزشی گنبد در سطح کشوری و بین المللی

ردیفعنوان
۱تیم والیبال سریک گنبد (بانوان) – لیگ یک کشوری ۱۴۰۰
۲
۳
۴
۵
۶
۷

گنبدی های شاغل در سطح کشوری و بین المللی

ردیفعنوان
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷