اماکن ورزشی

سالن شهیده (حجاب)

عنوان مکان : سالن شهیده (سالن حجاب) مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : میدان بسیج

اماکن ورزشی

سالن المپیک گنبد

عنوان مکان : سالن المپیک گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : میدان بسیج

اماکن ورزشی

استادیوم تختی گنبد

عنوان مکان : استادیوم فوتبال تختی گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : نرسیده به میدان بسیج

اماکن ورزشی

استادیوم آزادی گنبد

عنوان مکان : استادیوم آزادی گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : جاده اسبدوانی

اماکن ورزشی

مجموعه اسبدوانی گنبد

عنوان مکان : مجموعه اسبدوانی گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : جاده اسبدوانی