اماکن ورزشی

خانه بسکتبال گنبد

عنوان مکان : خانه بسکتبال گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو

اماکن ورزشی

سالن چای بوئین گنبد

عنوان مکان : سالن چای بوئین گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : منطقه چای بوئین

اماکن ورزشی

سالن اترک طیار گنبد

عنوان مکان : سالن اترک طیار گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : انتهای خیابان رسالت

اماکن ورزشی

سالن نقی پناهی گنبد

عنوان مکان : سالن نقی پناهی گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : ابتدای خیابان ۱۷ شهریور شرقی (جنب اداره ورزش)

اماکن ورزشی

چمن مصنوعی المپیک

عنوان مکان : زمین چمن مصنوعی فوتبال المپیک مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : میدان بسیج