اماکن ورزشی

سالن دانشگاه گنبد

عنوان مکان : سالن دانشگاه گنبدکاووس مالک : دانشگاه گنبدکاووس شماره تماس : آدرس : جاده اسبدوانی

اماکن ورزشی

سالن دانشگاه پیام نور

عنوان مکان : سالن دانشگاه پیام نور مالک : دانشگاه پیام نور گنبد شماره تماس : آدرس : گنبد – انتهای بلوار دانشجو – دانشگاه پیام نور گنبدکاووس

اماکن ورزشی

آکادمی جودو گنبد

عنوان مکان : آکادمی جودو گنبد مالک : شهرداری گنبد (دولتی) شماره تماس : آدرس : خیابان گلشن غربی ، جنب کتابخانه مرکزی گنبد

اماکن ورزشی

زمین فوتبال شهرداری

عنوان مکان : زمین فوتبال شهرداری گنبد مالک : شهرداری گنبدکاووس (دولتی) شماره تماس : آدرس : انتهای خیابان امامزاده غربی

اماکن ورزشی

زمین فوتبال فرهنگیان

عنوان مکان : زمین فوتبال فرهنگیان مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : شهرک فرهنگیان