اماکن ورزشی

سالن شمشیربازی گنبد

عنوان مکان : خانه شمشیربازی گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : انتهای خیابان جامی غربی ، کوی ملانفس

اماکن ورزشی

خانه بدمینتون گنبد

عنوان مکان : خانه بدمینتون گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو

اماکن ورزشی

سالن اترک طیار گنبد

عنوان مکان : سالن اترک طیار گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : انتهای خیابان رسالت

صفحات

هیئت دو و میدانی گنبد

رئیس هیئت : منصور آقتاریخ شروع مسئولیت : نائب رئیس :(امور بانوان) دبیر هیئت : خزانه دار : اعضای هیئت رئیسه : روابط عمومی : سایر مسئولین هیئت : آدرس دفتر هیئت : شماره های تماس : سایت یا شبکه های اجتماعی : اسامی پیشکسوتان ، مربیان ، داوران و …

صفحات

هیئت جودو گنبد

رئیس هیئت : علی باقریتاریخ شروع مسئولیت : نائب رئیس :(امور بانوان) دبیر هیئت : خزانه دار : اعضای هیئت رئیسه : روابط عمومی : سایر مسئولین هیئت : آدرس دفتر هیئت : شماره های تماس : سایت یا شبکه های اجتماعی : اسامی پیشکسوتان ، مربیان ، داوران و …