صفحات

هیئت اسکواش گنبد

رئیس هیئت : اسماعیل دل داده مهربانتاریخ شروع مسئولیت : تیرماه ۱۳۹۶ نائب رئیس : الهام نعیمی(امور بانوان) دبیر هیئت : فاطمه یازرلو خزانه دار : محمد تخم افشان اعضای هیئت رئیسه : رسول پایدار – بابک گلگون – اکبر محمودی جهانتیغ – مهدی عبدلی روابط عمومی : علی آذرشب سایر مسئولین هیئت …