اماکن ورزشی

سالن دانشگاه پیام نور

عنوان مکان : سالن دانشگاه پیام نور مالک : دانشگاه پیام نور گنبد شماره تماس : آدرس : گنبد – انتهای بلوار دانشجو – دانشگاه پیام نور گنبدکاووس