اماکن ورزشی

چمن مصنوعی تختی

عنوان مکان : زمین چمن مصنوعی تختی گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : جنب پاساژ طباطبایی ، خیابان سمیه

اماکن ورزشی

سالن تختی گنبد

عنوان مکان : سالن پهلوان تختی گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : جنب پاساژ طباطبایی ، خیابان سمیه