اماکن ورزشی

زمین تیر و کمان گنبد

عنوان مکان : زمین ورزشی تیر و کمان گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : نرسیده به میدان بسیج ، داخل مجموعه ورزشی تختی