اماکن ورزشی

سالن دانشگاه گنبد

عنوان مکان : سالن دانشگاه گنبدکاووس مالک : دانشگاه گنبدکاووس شماره تماس : آدرس : جاده اسبدوانی