اماکن ورزشی

سالن اترک طیار گنبد

عنوان مکان : سالن اترک طیار گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : انتهای خیابان رسالت

اماکن ورزشی

سالن نقی پناهی گنبد

عنوان مکان : سالن نقی پناهی گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : ابتدای خیابان ۱۷ شهریور شرقی (جنب اداره ورزش)

اماکن ورزشی

چمن مصنوعی المپیک

عنوان مکان : زمین چمن مصنوعی فوتبال المپیک مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : میدان بسیج

اماکن ورزشی

سالن شهیده (حجاب)

عنوان مکان : سالن شهیده (سالن حجاب) مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : میدان بسیج

اماکن ورزشی

سالن المپیک گنبد

عنوان مکان : سالن المپیک گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : میدان بسیج