اماکن ورزشی

خانه شطرنج گنبد

عنوان مکان : خانه شطرنج گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو

اماکن ورزشی

سالن شمشیربازی گنبد

عنوان مکان : خانه شمشیربازی گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : انتهای خیابان جامی غربی ، کوی ملانفس

اماکن ورزشی

خانه بدمینتون گنبد

عنوان مکان : خانه بدمینتون گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو

اماکن ورزشی

خانه بسکتبال گنبد

عنوان مکان : خانه بسکتبال گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو

اماکن ورزشی

سالن چای بوئین گنبد

عنوان مکان : سالن چای بوئین گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : منطقه چای بوئین