اماکن ورزشی

چمن مصنوعی سیاوش

عنوان مکان : زمین چمن مصنوعی سیاوش مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : خیابان علوی ، هنرستان سیاوش ناصری

اماکن ورزشی

سالن شاهد گنبد

عنوان مکان : سالن شاهد گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو

اماکن ورزشی

سالن سینا گنبد

عنوان مکان : سالن سینا گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : میدان سینا

اماکن ورزشی

سالن مشکات گنبد

عنوان مکان : سالن مشکات گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : خیابان خرمشهر ، چهار راه اول

اماکن ورزشی

چمن مصنوعی تختی

عنوان مکان : زمین چمن مصنوعی تختی گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : جنب پاساژ طباطبایی ، خیابان سمیه