عنوان : باشگاه بدنسازی امیرعلی

نام مسئول :

شماره تماس :

آدرس : گنبد – خیابان مدرس ، بین تقاطع حافظ و خیام