صفحات

هیئت اسکواش گنبد

رئیس هیئت : اسماعیل دل داده مهربانتاریخ شروع مسئولیت : تیرماه ۱۳۹۶ نائب رئیس : الهام نعیمی(امور بانوان) دبیر هیئت : فاطمه یازرلو خزانه دار : محمد تخم افشان اعضای هیئت رئیسه : رسول پایدار – بابک گلگون – اکبر محمودی جهانتیغ – مهدی عبدلی روابط عمومی : علی آذرشب سایر مسئولین هیئت …

صفحات

هیئت اتومبیل رانی و موتورسواری گنبد

رئیس هیئت : مهدی ابراهیمیتاریخ شروع مسئولیت : نائب رئیس :(امور بانوان) دبیر هیئت : خزانه دار : اعضای هیئت رئیسه : روابط عمومی : سایر مسئولین هیئت : آدرس دفتر هیئت : شماره های تماس : سایت یا شبکه های اجتماعی : اسامی پیشکسوتان ، مربیان ، داوران و …