اماکن ورزشی

باشگاه مجردی

عنوان : باشگاه برادران مجردی (بانوان – آقایان) نام مسئول : شماره تماس : آدرس : خیابان خیام شمالی – بعد از تقاطع شریعتی

اماکن ورزشی

باشگاه سعید

عنوان : باشگاه بدنسازی سعید (آقایان) نام مسئول : شماره تماس : آدرس : خیابان طالقانی شرقی – کوچه اشرفیون

اماکن ورزشی

چمن مصنوعی سیاوش

عنوان مکان : زمین چمن مصنوعی سیاوش مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : خیابان علوی ، هنرستان سیاوش ناصری

اماکن ورزشی

سالن شاهد گنبد

عنوان مکان : سالن شاهد گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو

اماکن ورزشی

سالن سینا گنبد

عنوان مکان : سالن سینا گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : میدان سینا