باشگاه امیرعلی

عنوان : باشگاه بدنسازی امیرعلی نام مسئول : شماره تماس : آدرس : گنبد – خیابان مدرس ، بین تقاطع حافظ و خیام

اماکن ورزشی

سالن سپاه گنبد

عنوان مکان : سالن سپاه گنبد مالک : سپاه پاسداران ایران شماره تماس : آدرس : روبروی دادگستری گنبد

اماکن ورزشی

زمین ساحلی کارگران

عنوان مکان : زمین ساحلی کارگران مالک : اداره کار (دولتی) شماره تماس : آدرس : جاده گنبد به سمت آق آباد

اماکن ورزشی

زمین فوتبال کارگران

عنوان مکان : زمین فوتبال کارگران گنبد مالک : اداره کار (دولتی) شماره تماس : آدرس : جاده گنبد به سمت آق آباد

اماکن ورزشی

سالن دانشگاه شمس

عنوان مکان : سالن دانشگاه شمس مالک : دانشگاه شمس گنبد (خصوصی) شماره تماس : آدرس : گنبد – ورودی شهر از سمت جنوب ، جنب دریاچه مصنوعی