اماکن ورزشی

سالن شاهد گنبد

عنوان مکان : سالن شاهد گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو

اماکن ورزشی

سالن سینا گنبد

عنوان مکان : سالن سینا گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : میدان سینا

اماکن ورزشی

چمن مصنوعی تختی

عنوان مکان : زمین چمن مصنوعی تختی گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : جنب پاساژ طباطبایی ، خیابان سمیه

اماکن ورزشی

سالن تختی گنبد

عنوان مکان : سالن پهلوان تختی گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : جنب پاساژ طباطبایی ، خیابان سمیه

اماکن ورزشی

زمین تیر و کمان گنبد

عنوان مکان : زمین ورزشی تیر و کمان گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : نرسیده به میدان بسیج ، داخل مجموعه ورزشی تختی