اماکن ورزشی

زمین ساحلی کارگران

عنوان مکان : زمین ساحلی کارگران مالک : اداره کار (دولتی) شماره تماس : آدرس : جاده گنبد به سمت آق آباد