اماکن ورزشی

سالن مشکات گنبد

عنوان مکان : سالن مشکات گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : خیابان خرمشهر ، چهار راه اول