کانون آموزش بسکتبال جهاندیده

کانون بسکتبال جهاندیده (بانوان) نام مسئول : عالیه جهاندیده شماره تماس : ۰۹۳۳۶۷۰۶۰۵۹ آدرس : گنبد – خیابان خرمشهر ، چهارراه اول سمت راست ، سالن مشکات