اماکن ورزشی

سالن شهیده (حجاب)

عنوان مکان : سالن شهیده (سالن حجاب) مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : میدان بسیج