اماکن ورزشی

سالن شاهد گنبد

عنوان مکان : سالن شاهد گنبد مالک : آموزش و پرورش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو