اماکن ورزشی

سالن دانشگاه آزاد

عنوان مکان : سالن دانشگاه آزاد گنبد مالک : دانشگاه آزاد گنبدکاووس شماره تماس : آدرس : گنبد – میدان امام علی ، جاده کمربندی

اماکن ورزشی

سالن دانشگاه گنبد

عنوان مکان : سالن دانشگاه گنبدکاووس مالک : دانشگاه گنبدکاووس شماره تماس : آدرس : جاده اسبدوانی