اماکن ورزشی

سالن اترک طیار گنبد

عنوان مکان : سالن اترک طیار گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : انتهای خیابان رسالت