اماکن ورزشی

خانه شطرنج گنبد

عنوان مکان : خانه شطرنج گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو