اماکن ورزشی

خانه بسکتبال گنبد

عنوان مکان : خانه بسکتبال گنبد مالک : اداره ورزش (دولتی) شماره تماس : آدرس : بلوار دانشجو