آموزش

آموزش بسکتبال در گنبد

کانون بسکتبال منیره علیزاده(ویژه بانوان) کانون بسکتبال عالیه جهاندیده(ویژه بانوان) کانون بسکتبال . . .(. . .) اگر شما مربی هستید اطلاعات کلاس آموزشی خود را برای ما بفرستیداطلاعات مثل شماره تماس و آدرس کلاس آموزشی رایگان ثبت می شود